comm_1_logo   sbr72-2.jpg                   
comm_1_search_icon
   

ARBETSMILJÖPOLICY

Vårt mål är att tillsammans med våra anställda verka för ett fortlöpande miljötänk, så väl ute på våra arbetsplatser, som inne på kontoret.

Alla som arbetar på våra arbetsplatser skall aktivt delta i det dagliga arbetsmiljöarbetet, samt visa personligt ansvar, så att ohälsa och olycksfall undviks.

Det åligger var och en, att vara uppmärksam och rapportera eventuella risker och faror som kan påverka arbetsmiljön.

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för trivsel och engagemang.

Vårt mål är:
- att leva upp till gällande lagstiftning.
- att alla anställda skall få erforderlig information, instruktion och utbildning i skydds- och arbetsmiljöfrågor.
- att arbetsmiljösynpunkter skall beaktas vid större verksamhetsförändringar samt vid inköp  av  varor, maskiner och annan utrustning.
- att arbetsmiljön ständigt skall förbättras för att, så långt det är rimligt, förebygga negativa effekter och minimera risker. Detta skall ske genom arbete med handlingsplaner, skyddsronder och uppföljningar.

© Copyright. Alla rättigheter reserverade. | Hemsida med Sitoo